Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συζήτηση χρήστη:Nalxhal»

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
'''TWO EXPERIMENTS TO EXAMINE THE UNIFIED HYPOTHESES'''
+
Αγαπητέ χρήστη Nalxhal, έχουμε διαγράψει τα όσα έχετε γράψει στη συζήτηση αυτή και στη σελίδα του προφίλ σας.
 +
Ο λόγος είναι ότι αυτά παραβίαζαν τους κανόνες λειτουργίας της ιστοσελίδας. Στο astronomia.gr δεν επιτρέπεται η παρουσίαση πρότυπης εργασίας ή και η προβολή της μέσω προφίλ ή συζήτησης. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η γλώσσα στην οποία γράφουμε είναι τα ελληνικά.
 +
Σε καμία περίπτωση δεν κρίνουμε την εργασία σας, πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως δεν εντάσσεται στα πλαίσια των στόχων της ιστοσελίδας. Παραθέτω πιο κάτω το σημείο από το FAQ που αναφέρεται στις πρωτότυπες εργασίες.
  
Author : Alexandris Nikos
+
"  Πρωτότυπες Εργασίες
  
http://profiles.yahoo.com/nalxhal
+
Δεν γίνονται δεκτές για δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες. Σε περίπτωση που έχετε να προτείνετε κάτι νέο, δημοσιεύστε το στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά και όταν γίνει μέρος της αστρονομικής γνώσης μπορεί να προστεθεί εδώ. "
http://profiles.pathfinder.gr/nalxhal
 
  
ABSTRACT
+
-- [[Χρήστης:Cavas]] --
 
 
We can close this open presentation with an experimental proposes. This start with a philosophical book (1999-2006, ISBN 960-8353-85-8) with the main conclusion about the existence of two dimension of time and extra dimension of space. Papers, articles in an open way include a mathematical proceeding with calculations between hypothesis and the acceptable parameters of unified theory as mass plank, temperature of plank and length of plank. Then we found the connection with real world as Avogadro number, proton, electron and fine structure of electron. We propose more hypotheses to search this relation and some ways to prove them, like neutrino prediction, length of Fermi, cmb radiation and nuclear particles. To close this discussion we must to propose an experimental application of these ypotheses and metrical analysis.
 
 
 
 
 
 
 
MAIN ARTICLE
 
 
 
We must to remember some interest functions and relations of two papers
 
All metrical analysis describe little black holes LBH
 
 
 
meg = 4,66.10-9.kg = 2.61x1018.GV/C2  of 5.1a), function 108 of paper: m=e/k >  0 
 
e : electron charge , Ke: Coulomb constant , k =(G/Ke)1/2 = (4πGε0)1/2  =8,6164×10-11 C/Kg , G: gravity constant , function (106) ,π=3.14..,c:velocity of light ,λplank: length of plank , h: plank constant , le:length of charge 5.29x10-11.m , Na:avogadro’s number , kb: Boltzman’s constant . 
 
paper : http://www.wbabin.net/science/alexandris.pdf
 
one very important constant                             
 
π*= 3,1598199  with units                                                                                    (76)
 
                h2.c2.G / Ke3. kbl 4 = π*4 
 
 
 
Temperature in a unified area
 
 
 
T =(n1/n2)-3/2. N-3/2.1,085×1016.Q/ (λ.lc)1/2 ,  λ = lc    ,  a = ap                                  (102)
 
 
 
For  n1 =10 , n2 =12 ,  N=1 , Q=e we have
 
 
 
T.lg = 5,755×10-3.m.K  , double Wien’s constant                                                  (171)
 
 
 
Using the law of Stefan-Boltzman , function 102 or 171 for an appropriate length and N we have results in agreement while Wien’s law cannot .
 
Wien’s law is a case without gravity but has gravity . Gravity affects to Wien’s law and calculations are in disagreement with the law of Stefan - Boltzman
 
the function 102 also gives the Tplank for lplank without sqrt(2π). The Wien’s constant is not valid.
 
 
 
Mass plank  calculation
 
 
 
mc =c2.λPlanck / 2π.k2. Kel =2,17671.10-8 kg = MPlanck >  0                        (117)
 
 
 
Expotential geometry of Interactions :
 
 
 
(E/l)c2.(E/l)G1. (E/l)*4 = (E/l)e3 .(E/l)T 4                                                    (150)
 
or forces
 
fc2.fG1. f*4 = fe3 .fT 4                                                                                  (154)
 
 
 
Gaus geometry of energies
 
So the sum of energies is not valid, but the sum of the squares of the energies multiplied by the square of the number of the spatial dimensions of each corresponding interaction are:
 
                                        Εcge2 = -4.Ec2- Eg2 +9.Ee2                                              (179)
 
      Ec =-3.h.c/ lc ,  Eg= -3.G.m2 / lg ,  Ee=3.(Ke.(k.m)2 /lc  ,  lc = λPlanck                (180)
 
 
 
lg=lc.sqrt(2π)
 
From (158) function : m = mcge = 1,7209×10-7.kg  or energy 1,5467×1010.J  and this mass comes from function 155 :  fc2.fG1= fe3  the relation of forces : electromagnetic , gravitational and electrical force . We rename the Εcge =6,181595963x1010.J to Εsqrt =sqrt( -4.Ec2- Eg2 +9.Ee2 )     
 
We must replace the type error Εsqrt =6,5963x10-14.J
 
 
 
Function 175 : From 162,172 could  be : Εcge = A175/sqrt(2). lc , 
 
A175=2,5041x10-24.J.m/kg2  Εsqrt / Εcge = 1,97 or
 
Function 177 : for  A177 sqrt(2). lc  , A177=2,383x10-24.J.m/kg2 , n=10 , we have :Εsqrt / Εcge = 2,07 ,
 
thaus Εcge = 2.A/sqrt(2). lc or 
 
Εcge = A/(sqrt(2)/2). lc =  A/(sqrt(2)/2). lc =  A/cos45o. lc 
 
so Εcge = A/cos45o. lc 
 
 
 
Avogadro number                 
 
                          meg.le2 .NA-2 = MPlanck.lg2                                               
 
        le=5,291×10-11.m ,  meg >  0,  MPlanck>  0                                                (194)
 
This meg  is of hypothesis 5.1a)
 
 
 
Proton mass
 
                                                         
 
Empirical form of angular momentum that is relevant to the mass of proton.
 
                (NA.mp. (meg/(2π)1/2)) 1/2 .c. λplank = p.10.h,  p = 1,0065   
 
                                                    meg >  0                                                        (195)
 
This (meg/(2π)1/2 is meg of hypothesis 5.1.b
 
mp=mass of proton, lg (length of gravity interaction)=λPlanck.(2.π)1/2.
 
 
 
From article : http://www.wbabin.net/science/alexandris5.pdf
 
 
 
Moles and fine structure of electron
 
 
 
Na.mp =A.meg    and                                       
 
                                                                       
 
A=(Eplank2/ Emeg2).100.( 2π ) 1/2                                                                                 
 
Na.me = 10.(E1/E2).meg
 
Eplank2/ Emeg2=Je/h=21,80995
 
ap/a=2π or ap=2π.a , a=1/137,035 , ap : fine structure of proton 
 
                                                                   
 
So we have two new energies : 1) Ecge and 2) Emcge
 
Emcge 1.5467E+10.J
 
Emeg 4.1890E+08.J
 
Eplank 1.9563E+09.J
 
Ecge , sum 6.18159E+10.J
 
 
 
 
 
 
 
 
1th Experiment
 
 
 
Verification of hypothesis lg=sqrt(2π).lc . This hypothesis said that some electromagnetic waves or all related with a gravitational wave.
 
Two lights like laser cross the space between earth and a planet or satellite in a distance of sun. The sun effects with gravity. The two lights meet each other in a different phase. If gravity wave existed, the frequency c/lc  and the lines of lights will change.
 
 
 
2th experiment
 
 
 
Astronomical observation of unified points. The unified points must have density of energy in accordance with length of light in two laws: 1) Stefan Boltzman law  2) law of Wien with double constant functions 102 , 171 and length of gravity lg  3) lengths of first paper λ = 2πlc , ypothesis 4 and lg = sqrt(2π).lc , ypothesis 5 http://www.wbabin.net/science/alexandris.pdf
 
We observe and calculate the areas of sky in the same way of CMB prediction
 
Modified law of Wien in function 171
 
constant171=2.constant of Wien's constant
 
CMB radiation ( http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/bkg3k.html )has energy P/S = 1,9X10-3.w/m2  ,
 
this value in the law of Stefan-Boltzman ( function 166 ) P/S=σ.T4,
 
gives 13,52K
 
Then in modified law of Wien ( in function 171 ) T.lg=5,755×10-3.m.K  so
 
lg = 0,42mm
 
λ=2πlc ,  lg=sqrt( 2π ).lc so
 
λ=sqrt(2π).lg =1,052mm ,
 
the cosmic microwave background radiation (CMB).
 
This length λ is length of meg or the length of remnant force as we extracted in http://www.wbabin.net/science/alexandris9.pdf
 
So CMB radiation is the radiation of meg = e/k
 
First proceeding in this solution was in below paper
 
But we must fix the type errors: http://www.wbabin.net/science/alexandris5.pdf
 
 
 
 
 
*All presentation in : http://www.wbabin.net  , list of authors
 

Αναθεώρηση της 23:13, 31 Οκτωβρίου 2007

Αγαπητέ χρήστη Nalxhal, έχουμε διαγράψει τα όσα έχετε γράψει στη συζήτηση αυτή και στη σελίδα του προφίλ σας. Ο λόγος είναι ότι αυτά παραβίαζαν τους κανόνες λειτουργίας της ιστοσελίδας. Στο astronomia.gr δεν επιτρέπεται η παρουσίαση πρότυπης εργασίας ή και η προβολή της μέσω προφίλ ή συζήτησης. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η γλώσσα στην οποία γράφουμε είναι τα ελληνικά. Σε καμία περίπτωση δεν κρίνουμε την εργασία σας, πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως δεν εντάσσεται στα πλαίσια των στόχων της ιστοσελίδας. Παραθέτω πιο κάτω το σημείο από το FAQ που αναφέρεται στις πρωτότυπες εργασίες.

" Πρωτότυπες Εργασίες

Δεν γίνονται δεκτές για δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες. Σε περίπτωση που έχετε να προτείνετε κάτι νέο, δημοσιεύστε το στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά και όταν γίνει μέρος της αστρονομικής γνώσης μπορεί να προστεθεί εδώ. "

-- Χρήστης:Cavas --